I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrze klient z nami jako sprzedawcą (Stretta Music GmbH) za pośrednictwem strony internetowej www.stretta-music.pl. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez klienta własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów i produktów do pobrania (treści cyfrowe, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych).

(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach podanych w opisie tego artykułu.

(3) Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta za pośrednictwem internetowego systemu koszyka w sposób następujący:

Po wprowadzeniu danych osobowych i wybraniu sposobu płatności, wysyłasz zamówienie naciskając przycisk „kup teraz”. Wysyłając zamówienie, oświadczasz, że prawnie wiążesz się z przyjęciem oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy. Jeśli nie wybrałeś jednej z metod płatności „Faktura” lub „Polecenie zapłaty (SEPA)”, zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług płatniczych i tam będziesz mógł dokonać płatności. Na koniec zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego.

(4) Zapytania klienta odnośnie sporządzenia oferty są dla klienta niewiążące. Przedstawimy kliencie wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą może klieny przyjąć w terminie 5 dni.

(5) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Licencja na korzystanie z produktów do pobrania

(1) Oferowane produkty do pobrania podlegają ochronie prawa autorskiego. O ile w danej ofercie nie podano inaczej, każdemu nabytemu u nas produktowi do pobrania towarzyszy zwykła licencja użytkowa.

(2) Licencja zwykła na korzystanie zawiera zezwolenie na zapisanie i / lub wydrukowanie na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym jednej kopii produktu do pobrania do użytku osobistego. Zabrania się kliencie wyraźnie zmieniania, przerabiania plików lub ich częsci i udostępniania ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób prywatnie bądź komercyjnie.

§ 4 Szczególne postanowienia w związku z oferowanymi sposobami płatności

W przypadku płatności za pomocą podstawowego lub biznesowego polecenia zapłaty SEPA upoważnia nas klient na podstawie odpowiedniej zgody do pobrania kwoty należności ze wskazanego rachunku płatniczego.

Pobranie płatności następuje w terminie 7–14 dni od zawarcia umowy.

Termin udzielenia informacji o planowanym obciążeniu rachunku płatniczego (prenotyfikacja) został skrócony do 5 dni przed datą wymagalności. Zobowiązują się klient do zabezpieczenia na rachunku środków niezbędnych do pokrycia należności w terminie wymagalności. W przypadku odrzucenia polecenia zapłaty z winy klienta, jest on zobowiązani do poniesienia powstałych w związku z tym opłat bankowych.

§ 5 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje kliencie tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

(3) Jeżeli jest klient przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.

b) Klient może sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy ceduję na nas klient wszelkie roszczenia przysługujące kliencie z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę wierzytelność przyjmujemy. Klient jest uprawniony do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez klienta należności, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.

c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności nowej rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszą własność do wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.

d) Zobowiązujemy się, na żądanie klienta, zwolnić towar z przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 10% wartości zabezpieczonego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.

§ 6 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument, klient zostaję poproszony o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełni klient tych próśb, nie będzie to miało wpływu na klieinta ustawowe roszczenia z rękojmi.

(3) Jeżeli jest klient przedsiębiorcą, niezależnie od powyższych regulacji gwarancyjnych, obowiązują poniższe ustalenia:

a) Przyjmuje się, że właściwość rzeczy stanowią tylko nasze własne dane i opis produktu producenta. Nie stanowią jej natomiast pozostałe reklamy, publiczne zapewnienia i deklaracje producenta.

b) W przypadku towarów wadliwych gwarantujemy według własnego uznania naprawę lub dodatkową dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, może klient, według wyboru, żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Po drugiej bezsskutecznej próbie usunięcia wady, uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się, jeżeli nic innego nie wynika w szczególności z rodzaju rzeczy lub wady albo innych okoliczności. W przypadku usunięcia wady nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia wyższych kosztów, które powstały w związku z dostarczeniem rzeczy do innego miejsca niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że dostarczenie nie jest zgodne z zamierzonym zastosowaniem produktu.

c) Prawo rękojmi wygasa po upływie roku od doręczenia kliencie towaru. Skrócony termin nie obowiązuje:

- w przypadku przypisanych nam, spowodowanych w zawiniony sposób szkód związanych z utratą życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, a także innych szkód powstałych w wyniku umyślnego czynu lub na skutek rażącego niedbalstwa;

- w przypadku zatajenia przez nas braków celem oszustwa lub przejęcia gwarancji za właściwości przedmiotu;

- w przypadku przedmiotów, które zostały użyte w konstrukcji zgodnie z przeznaczeniem i spowodowały jej uszkodzenie;

- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, jakie przysługują Państwu w związku z prawami z tytułu wad.

§ 7 Wybór prawa, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) W przypadku, jeżeli nie klient nie jest konsumentem, lecz przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątekiem odrębnym, miejscem wykonania umowy jest nasz siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby. Ta sama zasada znajduje także zastosowanie w przypadku, gdy właściwym dla klienta sądem według przepisów o właściwości ogólnej nie będzie sąd w Niemczech ani w Unii Europejskiej lub, gdy miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w chwili wnoszenia pozwu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Niemcy
Telefon: +49 (0)9303 98171-0
E-Mail: info@stretta-music.pl

Alternatywne rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów (“platformę ODR”), dostępną na stronie ec.europa.eu/odr.

Jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji „zawarcie umowy” naszego regulaminu (część I.)

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

(1) Językiem umowy jest język polski.

(2) Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

(3) W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka przesyłamy wszelkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. drogą e-mailową. Dane te można wydrukować lub zabezpieczyć elektronicznie.

4. Główne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towaru i / lub usługi podane są w danej ofercie.

5. Ceny i sposoby płatności

(1) Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

(2) Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką.

(3) Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą wystąpić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opłaty celne, podatki lub opłaty za przekazy pieniężne (opłaty za przelew, wymianę waluty w instytucjach kredytowych). Państwo są zobowązani do pokrycia tych kosztów.

(4) Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

(5) Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

(6) Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

6. Warunki dostawy

(1) Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

(2) W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące „Rękojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 u Stretta Music. Zamów i kup nuty muzyczne online.

Twój specjalista do wszystkich rodzajów nut muzycznych. Księgarnia muzyczna internetowa, nuty i play along do pobrania, ksiązki, pulpity, lampki do pulpitów, akcesoria.

Dla kraju Na świecie istnieje osobna strona internetowa Stretta. Jeśli zamówienie ma być dostarczone do tego kraju, możesz przejść na tę stronę, aby czasy dostawy i warunki wysyłki były wyświetlane prawidłowo. Twój koszyk i konto klienta pozostaną takie same po zmianie.

pl-netPrzejdź do Stretta Music Na świecie pl-plZostań na Stretta Music Polska